Menu
 

کمک به مددجویان بیمار به ویژه بیماران با بیماری های خاص نیز از فعالیت های مهم این بخش است.
از جمله اقدامات در این بخش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تامین و تخصیص تنخواه جهت تهیه دارو،هزینه های آزمایشگاهی و دیگر درمان های مورد نیاز بیماران
همچنین در بخش دیگر با استفاده از تیم پزشکی همیاران،بیماران نیازمند می توانند از خدماتی همچون ویزیت رایگان استفاده کنند.

Go to top