Menu
 

در این بخش صنف های مختلف علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به جمعیت در این زمینه، با خریدن محصولات کارآفرینی همیاران و اختصاص دادن بخشی از صنف یا ویترین خود به جمعیت کمک می کنند.

Go to top